อยู่ใกล้ศูนย์กตัญญุตา โดยเดินทางจากถนนสายใน ( ทางลัด ศิริชัย 1- เดอะมอลล์ ) ด้านหลังกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางประตูฝั่งสภาการ
พยาบาล เป็นสถานที่ราชการ มีสถานที่ราชการหลากหลาย ทั้งกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และองค์การอาการและยา มีบรรยากาศที่สงบ
สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสนามหญ้า และสวนสวย ลานกีฬา สำหรับเดินเล่น เพื่อออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ มีตลาดนัดให้จับจ่าย
สินค้า หลากหลาย ทั้งสินค้า อุปโภค บริโภค ตลอดสัปดาห์


เป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่อยู่ติด ศูนย์สิรินธร ใกล้กระทรวงสาธารณสุข ที่รู้จักกันดี ในละแวกแคลาย มีศูนย์การรักษาหลากหลาย มีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถ รองรับจำนวนประชากรในเขตนนทบุรี และปัจจุบันได้มีการก่อสร้างตึกใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้าน
การแพทย์ที่ดีขึ้น โดยสามารถเดินทางมาได้ทั้งด้านหลังกระทรวงสาธารณสุข ซอย อัคนี และด้านแคลาย ถนนใหญ่ ฝั่งตรงข้าม ซอยเรวดี


เป็นศูนย์รักษาเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ และฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด ครบวงจร มีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด
และนักกายอุปกรณ์ ฯลฯ ขอบข่ายหน้าที่ให้การช่วยเหลือทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ชั่วคราว และเรื้อรัง ตลอดจนช่วยเหลือ
ผู้พิการให้กลับมามีอวัยวะเทียมทดแทน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยศูนย์จะตั้งอยู่ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ โรงพยาบาลบำราศนราดูร
เดินทางสะดวกจากศูนย์กตัญญุตา เช่นเดียวกับ รพ.บำราศ


ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ฝั่งสภาการพยาบาล ให้บริการเกี่ยวกับ การการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทุกสาขาวิชา และมีการนวดเพื่อบำบัดรักษา จากเจ้าหน้าที่แผนไทยที่ผ่าการอบรมหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข และมีวุฒิบัตรรับรองความสามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ป่วยบางท่าน ได้รับการบำบัดรักษา แล้วจะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ


เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในสวน แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน ในกระทรวงสาธารณสุข และบริเวณชุมชน
ซึ่งสามารถ เดินทางมาทำบุญได้สะดวกทุกเทศกาลงานบุญ และยังมีพระออกบิณฑบาตร ผ่านหน้าศูนย์กตัญญุตา ประมาณ 3 วัด เป็นประจำทุกวัน
ซึ่งผู้ป่วยที่มานอนพัก สามารถใส่บาตรสร้างบุญได้สะดวก สบาย เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจที่ดี ของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย


© 2013-2016 katanyutahomecare.com All Rights Reserved.